Thành tựu

Thành tựu (Achievements) trên hệ thống Comi là một hệ thống huy hiệu để ghi nhận các thành tựu bạn đạt được khi hoạt động trên Comi.

[gamipress_achievements columns=”1″ filter=”no” filter_value=”completed” search=”no” load_more=”no” limit=”10″ orderby=”menu_order” order=”ASC” current_user=”yes” title=”yes” link=”no” thumbnail=”yes” points_awarded=”no” excerpt=”yes” steps=”no” toggle=”no” unlock_button=”no” earners=”no” layout=”left”]

[gamipress_achievements columns=”1″ filter=”no” filter_value=”not-completed” search=”no” load_more=”no” limit=”10″ orderby=”menu_order” order=”ASC” current_user=”yes” title=”yes” link=”no” thumbnail=”yes” points_awarded=”no” excerpt=”yes” steps=”no” toggle=”no” unlock_button=”no” earners=”no” layout=”left”]